Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wysokość opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej ważna od 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie nr 021.ZTM.14.2022
Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie
z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej

Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 3 oraz § 5 pkt 14 Statusu Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie (stanowiącego załącznik do uchwały nr 496/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008r zmienionego uchwałą nr 571/XXVII/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. i uchwałą nr 54/VII/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz uchwałą nr 36/II/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r.) w związku z art. 33a ust. 3-5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (dz. U. z 2020 poz. 8) oraz § 2 i § 3 uchwały nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017r. poz. 2074).

§ 1

Opłata dodatkowa wynosi:

1.    za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 230 zł.
a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 138 zł.
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 161 zł.

2.    za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 184 zł.
a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 110,40 zł.
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 128,80 zł.

3. za spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny – 690 zł.

§ 2

1. Opłata manipulacyjna wynosi 10 zł za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd i opłaty dodatkowej dokonywane w przypadku, gdy w terminie 7 dni od daty przejazdu pasażer przedstawi w ZTM ważny imienny bilet okresowy albo dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie okazał kontrolerowi podczas przejazdu.

2. Wzór pobrania opłaty manipulacyjnej określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 021.ZTM.24.2021 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 27 września 2021 r. w sprawie opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenie powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych ZTM w Lublinie.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
Wstecz