Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Uchwała Nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez ZTM

Uchwała Nr 721/XXVIII/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach
środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 915, z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§1

Uchwała określa sposób:
1) ustalania wysokości opłat dodatkowych pobieranych w przypadku:
a) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
b) braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
c) niezapłacenia należności za zabrane ze sobą do środka przewozu rzeczy lub zwierzęcia albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
d) spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny;
2) ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej.

§2


Wysokość opłaty dodatkowej określonej w § 1 pkt 1 ustala się, biorąc za podstawę opłatę za najtańszy bilet normalny uprawniający do przejazdu na całej długości trasy, tj. do przystanku końcowego, ustaloną uchwałą Rady Miasta Lublin w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, w sposób następujący:
1) za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu: 50-krotność tej opłaty;
2) za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu: 40-krotność tej opłaty;
3) za przewóz rzeczy lub zwierzęcia bez zapłacenia należności albo naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt: 20-krotność tej opłaty;
4) za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny: 150-krotność tej opłaty;
pkt 5 i 6 uchylony na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego nr PN-II.4131.167.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

§3

Uwzględniając ponoszone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, ustala się opłatę manipulacyjną w wysokości nie większej niż 10% należnej opłaty dodatkowej wymienionej w § 2 pkt 1).

§4

Czynności związane z ustalaniem wysokości opłaty dodatkowej, jej zwrotem, umorzeniem, a także z ustalaniem wysokości opłaty manipulacyjnej, o których mowa w § 2 i § 3 uchwały, wykonywane są przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

§5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego w brzmieniu uchwały nr 391/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach gminnego transportu zbiorowego.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódzwtwa Lubelskiego.
Wstecz