Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno- komunikacyjnej

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,  każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności”

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

Dane kontaktowe wnioskodawcy,

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,

Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie odpowie na wniosek w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, i wskazuje termin kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

drogą pocztową na adres:

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

  • lub drogą elektroniczną na adres:  ztm@ztm.lublin.eu
  • lub poprzez ePUAP: /ztm_lublin/SkrytkaESP

Formularz wniosku o zapewnienie dostępności.

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Wstecz